2000 تومان ماهانه

dl2GB - فضا

2048mb
پهنای باند نامحدود

سیستم دایرکت ادمین پر قدرت

خرید
1000 تومان ماهانه

dl1GB - فضا

1024mb
پهنای باند نامحدود
سیستم دایرکت ادمین پر قدرت

خرید
10000 تومان ماهانه

dl10 GB - فضا 10000m

سیستم دایرکت ادمین پر قدرت

خرید
5000 تومان ماهانه

dl5GB - فضا 5120mb

سیستم دایرکت ادمین پر قدرت

خرید

© 2014 Alaska Hosting. All rights reserved.